บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 แนบเอกสารหลักฐานในการสมัครงาน :     *จะต้องเลือกไฟล์ PDF ทุกครั้ง
 จังหวัดที่ต้องการสมัครงาน *1:  2.  3.  4.  5.
 *ชื่อ :   *นามสกุล :  
 ชื่อ (อังกฤษ) : นามสกุล (อังกฤษ) :  
 ชื่อเล่น :
 *ตำแหน่งที่สมัคร 1: ตำแหน่งที่สมัคร 2 :  
 เงินเดือนที่ต้องการ : *หมายเลขบัตรประชาชน :
 *ที่อยู่ปัจจุบัน:  *เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ :
 อีเมล์ (e-mail) : *วัน/เดือน/ปี เกิด:
 *อายุ :  ปี *ศาสนา :  
 *เชื้อชาติ : *สัญชาติ :  
 น้ำหนัก : ส่วนสูง :  
 *สถานภาพสมรส : สถานภาพทางทหาร :  
 จำนวนพี่น้องทั้งสิ้น :  คน จำนวนบุตร :  คน  
 ชื่อ-สกุลคู่สมรส : อายุ :  ปี  
 อาชีพ : สถานที่ทำงาน - โทร. :  
 *ชื่อบิดา : มีชีวิตอยู่  มรณะ  
 อายุ :  ปี อาชีพ :  
 *ชื่อมารดา : มีชีวิตอยู่  มรณะ  
 อายุ :  ปี อาชีพ :  
 * เรียงลำดับจาก ระดับการศึกษาสูงสุด   (ต.ย.การกรอกชื่อย่อวุฒิบัตร เช่น วทบ.)
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน สาขา/สาขาวิชาเอก วุฒิการศึกษา ชื่อย่อวุฒิบัตร ปีที่เข้า ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย
 * เรียงลำดับจาก สถานที่ทำงานล่าสุด
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
 * เฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครเท่านั้น
ปีที่เข้าอบรม ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด จำนวนวัน
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถด้านอื่น ๆ :
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ : ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้หรือไม่ :
ความสามารถทางภาษาอื่น ๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่ รถยนต์ :  ขับได้ มีใบขับขี่เลขที่ :     ขับได้ ไม่มีใบขับขี่
ความสามารถด้านการขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์:  ขับได้ มีใบขับขี่เลขที่ :     ขับได้ ไม่มีใบขับขี่
คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่ :  มี (โปรดระบุ)   ไม่มี
*คุณเคยทำผิดกฎหมาย/มีประวัติทำผิดกฎหมายหรือไม่ :  เคย (โปรดระบุคดี)   ไม่เคย
*คุณเคยเสพยาเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือไม่ :  เคย (โปรดระบ)   ไม่เคย
*คุณเคยเป็นพนักงานของ Jasmine Group/TT&T/Mono หรือไม่ :  เคย (โปรดระบุบริษัท)
Jasmine Group   TT&T   Mono
 ไม่เคย
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก :
 * กรุณากรอกข้อมูล บุคคลอ้างอิงให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีเร่งด่วน
ชื่อ-นามสกุล บุคคลอ้างอิง สถานที่ทำงาน อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อความใดไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยให้ถือว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานของบริษัททันที
 * กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณากดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล